Algemene Voorwaarden

1. Mijn gegevens

Floor Molkenboer | Vrouwelijk-leiderschap.nu
Mevrouw van Vollenhovenpark 38, 3971 CX Driebergen
floor@vrouwelijk-leiderschap.nu| 06-44434426

KvK-nummer: 50624458
Btw-id: NL002019667B94

 

2. Definities

Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingsessie, workshop, training, ontwikkeltraject e.d. en/of via de website van Vrouwelijk-leiderschap.nu een online bestelling doet voor een online programma.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Floor Molkenboer een opdracht verstrekt.

 

3. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Floor Molkenboer en haar klant en/of opdrachtgever.

 

4. Aard van de dienstverlening

Alle activiteiten van Floor Molkenboer zijn gericht op groei en bewustwording. De klant past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe. Dat betekent dat de klant verantwoordelijk is voor het succes en/of het behalen van gestelde doelen.

 

5. Informatieverstrekking

Klant en opdrachtgever dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf te verstrekken. Floor Molkenboer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door de klant en/of opdrachtgever.

 

6. Aansprakelijkheid

Floor Molkenboer is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. De activiteiten van Floor Molkenboer zijn geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie.

 

7. Dossier en geheimhouding

Floor Molkenboer doet zeer beperkt aan dossiervorming. Dossiers zijn uitsluitend ter inzage van haarzelf en de betreffende klant en worden niet aan derden verstrekt. Een derde, bijvoorbeeld een werkgever of een arts, heeft alleen inzage in het dossier mits de betreffende klant daar vrijwillig toestemming voor geeft.

Je contactgegevens en handgeschreven notities bij de individuele sessies worden bewaard in een kast in de woning van Floor. Deze notities worden zo lang bewaard als de wet dat eist (op dit moment 10 jaar). Na deze termijn worden ze vernietigd.

Digitaal opgeslagen contactgegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk door Floor Molkenboer met een wachtwoord. Externe backups zijn versleuteld en beveiligd.

De ervaringen die Floor Molkenboer opdoet tijdens de contacten met klanten kunnen verwerkt worden in openbare uitingen op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is met welke klant zij deze ervaring heeft opgedaan. Klanten kunnen hiertegen bezwaar maken en dienen dit schriftelijk te melden bij de Floor Molkenboer.

 

8. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief btw, tenzij er nadrukkelijk iets anders staat geschreven.

 

9. Factuur

Bij iedere aankoop van een product of dienst ontvangt de klant een factuur. Bij een online aankoop is de bevestigingsmail tevens de factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Floor Molkenboer en wordt maximaal 7 jaar bewaard.

Mocht de klant naderhand nog een kopie van een betreffende factuur willen, kan dat uiteraard. Wanneer de klant een mail stuurt naar Floort Molkenboer met haar naam, de gegevens én datum van de bestelling, ontvangt de klant binnen een week een mail met de pdf van de desbetreffende factuur.

 

10. Betalingstermijn en incassoprocedure

Facturen dienen binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Floor Molkenboer | Vrouwelijk-leiderschap.nu te zijn bijgeschreven.

Mocht de klant haar factuur na twee herinneringen als nog niet betalen, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 22e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.

Indien voor de Year Journey gekozen is voor het betalen in termijnen, dan geldt dat per de afgesproken datum het bedrag moet zijn bijgeschreven op de bankrekening van Floor Molkenboer | Vrouwelijk-leiderschap.nu. Annulering van een reeds gestarte training, ook al is er afgesproken in termijnen te betalen, kan niet.

 

11. Kopie van overeenkomst

Na het bestellen van een online product en/of dienst krijgt de klant een automatische bevestiging van haar bestelling met de gegevens waarmee zij de bestelling heeft gedaan. In dit mailtje zit ook een link naar de algemene voorwaarden. Dit alles te samen is haar kopie van overeenkomst en dient ook als factuur voor eigen administratie.

 

12. Annulering van afspraken voor coaching en (deelname aan) workshops, training, retraites e.d.

Klanten mogen tot 48 uur voor coachafspraken afzeggen en verplaatsen. Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of simpelweg niet op de afspraak verschijnt, worden de volledige kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Voor annulering van (deelname aan) workshops, trainingen, lezingen, retraites e.d. geldt:
Bij annulering tot 16 weken voor aanvang, 25% van de overeengekomen kosten van alle afgenomen diensten.

Bij annulering binnen 16 weken tot 8 weken voor aanvang, 50% van de overeengekomen kosten van alle afgenomen diensten.

Bij annulering korter dan 8 weken voor aanvang is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd van alle afgenomen diensten.

Voor fysieke producten en online programma’s geldt dat deze binnen 14 dagen geannuleerd en geretourneerd mag worden. Dit gaat niet op voor meditaties, werkboeken en op maat gemaakte producten. Zie kopje 13.

 

13. Levertermijn van online gekochten producten

Bij de bestelling van een online programma krijgt de klant binnen 6 werkdagen een bevestiging van haar deelname met de nodige informatie over de begindatum van het programma.

 

14. Copyright

Op al het materiaal dat Floor Molkenboer | Vrouwelijk-leiderschap.nu verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

 

15. Klachten

Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over een geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Floor Molkenboer te melden. In overleg wordt onderzocht hoe de klacht in alle redelijkheid kan worden verholpen.

Floor Molkenboer
www.vrouwelijk-leiderschap.nu
3971 CX Driebergen